Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

Stichting Energietransitie en Kernenergie doet tien aanbevelingen aan informateur (februari 2024)

Het bestuur van de Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) heeft op 18 januari 2024 een brief gestuurd aan de informateur met een tiental aanbevelingen. Dat zijn:

  1. Continueer het samenhangende energie- en klimaatbeleid in een eenduidige organisatie en met een enkelvoudige bewindspersoon
  2. Benader de energietransitie vooral op het niveau van het integrale energiesysteem. Neem daarom kernenergie expliciet mee in zowel het Nationaal Programma Energiesysteem als in het Programma Energiehoofdstructuur. Zet voor de lange termijn (2050 en verder) daarbij in op een expliciete mix van “driemaal een derde” voor zon, wind en kernenergie.
  3. Continueer de bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele na 2033 en rond de daarvoor benodigde procedures zo spoedig mogelijk af.
  4. Het aanwijzen van EBN of het zo nodig oprichten van een nieuw staatsbedrijf om zowel de huidige kerncentrale te bedrijven als de nieuwe kerncentrales in Borssele te bestellen.
  5. Het afronden van het tenderproces met de leveranciers van de nieuwe centrales en het opzetten van financieringsvormen voor de nieuwbouw.
  6. Het versterken van de nucleaire kennisinfrastructuur middels het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma Kernenergie in het Topsectoren beleid, waaronder de “Human Capital Roadmap” en de ”Kennis en Innovatie Agenda”, waarvoor de eerste stappen reeds zijn gezet door convenanten die getekend zijn/ gaan worden tussen beroepsonderwijsinstellingen en de industrie.
  7. Het starten van een “local content” proces met een duidelijk pre-kwalificatieprogramma voor de Nederlandse industrie om nieuwe kerncentrales te bouwen, waar ook al stappen voor zijn gezet door VNO-NCW, FME en High Tech NL. Die local content zal sterk afhankelijk zijn van het toekomstige aantal aan (kleine en/of grote) nieuwe kerncentrales.
  8. Het entameren van een regionaal beleid voor de bouw van SMR’s (Small Modular Reactors) in geïnteresseerde provincies en het opnemen daarvan in de systematiek van de Regionale Energie Strategieën.
  9. De plaats van kernenergie versterken in (wederzijdse) relatie tot de Europese energiemarkt, want de nationale energiemarkt bestaat niet.
  10. Het ten uitvoer brengen van een effectief informatieprogramma over het beleid met betrekking tot het (langlevende) radioactieve afval, inbegrepen de eindberging al dan niet in internationaal verband.

Aan de brief was ter toelichting een heldere en informatieve notitie gehecht.

Meer informatie:
1. De brief van SEK aan de informateur dd 18 januari 2024
2. De notitie van SEK ter toelichting dd 18 januari 2024

Logo