Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK)

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen dat bij de energietransitie, die recht doet aan de afspraken gemaakt in het verdrag van Parijs, ook in Nederland kernenergie onderdeel kan zijn van de energiemix, leidend tot een robuust energiesysteem, dat voldoet aan de volgende eisen:

- CO2-uitstoot vrij;
- Voorzienings-zeker (inbegrepen geopolitieke aspecten);
- Betrouwbaar ook qua kwaliteit;
- Betaalbaar.

Het verrichten van alle verdere handelingen nationaal en internationaal, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

SEK: waar staan wij voor?

De Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) is opgericht op 1 februari 2021 om kernenergie onder de aandacht te brengen als goede aanvullende technische optie op hernieuwbare energie waar NU over gepraat moet worden en waar beslissingen over moeten worden genomen om tijdig (vanaf 2033) nieuwe kerncentrales aan het net te kunnen koppelen.

De Stichting Energietransitie & Kernenergie (SEK) heeft als belangrijkste speerpunt een tijdige energietransitie, zodat we in 2050 daadwerkelijk geen CO2 meer uitstoten als samenleving.
De SEK is expliciet voorstander van hernieuwbare energie om de energietransitie te doen slagen, maar is zich ervan bewust dat een systeem dat enkel put uit zonne- en windenergie op geen enkele manier concurrerend kan zijn.
De bestuursleden van de SEK constateerden dat de nucleaire sector volledig buiten spel is gezet tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord 2030 en verbaasden zich daarover.

De voorwaarden die wij aan het energiesysteem stellen zijn dat het CO2-vrij, leveringszeker en betaalbaar moet zijn.
Wij kijken naar het totale complex van factoren, waaronder de infrastructuur en de verhoudingen binnen de EU.

De SEK werkt voor het realiseren van haar doelstellingen samen met diverse organisaties, waaronder een intensieve samenwerking met de Stichting Kernvisie (https://www.kernvisie.com/)

Logo